Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 118/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim z 2017-07-05

Sygn. akt: II K 118/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 lipca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Monika Niedziałkowska

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Ewa Jodko

przy udziale Prokuratora: Joanny Kłosowskiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05.07.2017 r.

sprawy skazanego P. T. syna A. i A. z domu J.

ur. (...) w O.

- co do którego Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim w sprawie o sygn. akt: II K 360/16 wyrokiem łącznym z dnia 31 marca 2017 r. połączył karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim o sygn. akt: II K 82/16 i karę pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim o sygn. akt: II K 87/16 w ten sposób, że wymierzył mu karę łączną 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany aktualnie odbywa od dnia 11 lutego 2017 r.;

a następnie skazanego:

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt: II K 357/16 za czyn z art. 224 § 2 kk w zb. z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, popełniony w dniu 25 maja 2016 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności – skazany będzie odbywał karę pozbawienia wolności od dnia 02 października 2018 r.

orzeka:

I.  na mocy art. 85 § 1 i 2 kk, art. 85a kk, art. 86 § 1 i 4 kk łączy skazanemu P. T. karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim w sprawie o sygn. akt: II K 360/16 oraz karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim w sprawie o sygn. akt: II K 357/16 w ten sposób, że wymierza mu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

II.  na mocy art. 577 kpk na poczet orzeczonej w pkt I wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu P. T. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt: II K 357/16 od dnia 25 maja 2016 r., godz. 21:10 do dnia 27 maja 2016 r., godz. 11:55 oraz okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim o sygn. akt: II K 82/16 od dnia 20 stycznia 2016 r., godz. 02:55 do dnia 22 stycznia 2016 r., godz. 09:45, od dnia 09 marca 2016 r., godz. 21:05, do dnia 11 kwietnia 2016 r., godz. 21:05, okres odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim o sygn. akt: II K 82/16, a nadto okres dotychczas odbytej kary łącznej pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt: II K 360/16;

III.  na mocy art. 576 § 1 kpk stwierdza, że w pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

IV.  na mocy art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Sygn. akt: II K 118/17

UZASADNIENIE

Sąd z urzędu (na skutek zawiadomienia Dyrektora AŚ O.) wszczął postępowanie o wydanie wyroku łącznego w stosunku do skazanego P. T. (k – 2).

Wobec skazanego P. T., Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim wyrokiem łącznym z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt: II K 360/16 połączył karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim o sygn. akt: II K 82/16 oraz karę pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim o sygn. akt: II K 87/16 i wymierzył skazanemu karę łączną 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności.

Następnie, P. T. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt: II K 357/16 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

dowód: karta karna k 5 - 8; wyrok łączny Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z w sprawie o sygn. akt: II K 360/16 k - 75; wyrok Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z w sprawie o sygn. akt: II K 357/16 k 205 – 206.

Skazany obecnie odbywa (od 11 lutego 2017 r.) karę łączną 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie o sygn. akt: II 360/16 . Karę odbywa w systemie programowanego oddziaływania. Z dniem 29 maja 2017 r. został zatrudniony nieodpłatnie jako pracownik gospodarczy w pawilonie mieszkaniowym. Dotychczas był dwukrotnie karany dyscyplinarnie naganą oraz dwukrotnie nagradzany na wniosek terapeuty za aktywny udział w zajęciach grupy edukacyjnej. W związku ze stwierdzonym uzależnieniem od kilku substancji skazany wymaga podjęcia ponownej terapii.

Skazany jest kawalerem. Nie posiada zobowiązań alimentacyjnych.

Prognoza penitencjarna wobec skazanego kształtuje się pozytywnie..

dowód: opinia o skazanym wraz z informacją o pobytach i orzeczeniach k 16 – 20.

Sąd zważył, co następuje:

Zdaniem Sądu w stosunku do skazanego P. T. zaistniała konieczność wydania wyroku łącznego.

W myśl art. 85 § 1 i 2 kk jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Zgodnie z brzmieniem art. 86 § 1 kk Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Zgodnie z art. 86 § 4 kk zasady wymiaru kary łącznej określone w § 1 – 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli przynajmniej jedną z kar podlegających łączeniu jest już orzeczona kara łączna.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, karami podlegającymi wykonaniu, a tym samym połączeniu są: kara łączna pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim w sprawie o sygn. akt: II K 360/16 oraz kara pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim w sprawie o sygn. akt: II K 357/16.

Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności przy zastosowaniu zasady asperacji (pkt I wyroku).

W myśl art. 85a kk orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Mając powyższe na uwadze, a nadto przyjęcie umiarkowanego związku przedmiotowego pomiędzy czynami objętymi karą łączną w wyroku wyrażającego się odległością czasową ich popełnienia tj. ostatni czyn objęty wyrokiem łącznym został popełniony w nocy z 29/30 lipca 2015 r. (II K 87/16 w ramach wyroku łącznego w sprawie o sygn. akt: II K 360/16); w dniu 25 maja 2016 r. (II K 357/16); rodzajem naruszonych dóbr (w przeważającej większości własność; ostatni z czynów - prawidłowość działania instytucji państwowych, popełnione na szkodę różnych osób); dość ścisłym związkiem podmiotowym, przy dotychczasowym sposobie życia (przed osadzeniem skazany prowadził nieustabilizowany tryb życia, czemu towarzyszył postępujący proces degradacji społecznej) i jego zachowaniem po popełnieniu ostatniego z przestępstw ocenianym przez Dyrektora Aresztu Śledczego w O. jako pozytywne, przy bezkrytycznym stosunku do popełnionych przestępstw i trybu życia, zdaniem Sądu, uzasadnia zastosowanie wobec skazanego przy wymiarze kary łącznej zasady asperacji i wymierzenie mu kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności.

Na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt I wyroku, w myśl art. 577 kpk Sąd zaliczył skazanemu wskazane okresy (pkt II wyroku).

Sąd jednocześnie stwierdził, że wyroki podlegające połączeniu podlegają w pozostałym zakresie odrębnemu wykonaniu stosownie do brzmienia art. 576 § 1 kpk (pkt III wyroku).

Z uwagi na brak majątku oraz osadzenie, Sąd zwolnił skazanego w myśl art. 624 § 1 kpk od kosztów sądowych (pkt IV wyroku).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Martyna Gdakowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: